Politika spracúvania osobných údajov

BUSINESS ESSENTIALS spol. s r.o., so sídlom: Matičná 29, 831 03 Bratislava, IČO: 36 359 009, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 40573/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) pri výkone svojej činnosti nevyhnutne spracúva osobné údaje fyzických osôb.

Zodpovedný prístup k spracúvaniu osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Zákonné, bezpečné a transparentné spracúvanie osobných údajov je pre nás prioritou.

Podstatnú väčšinu dotknutých osôb o spracúvaní ich osobných údajov a o ich právach poučíme priamo pri komunikácii s nimi. V niektorých prípadoch to však nie je možné, napríklad preto, že v čase začiatku spracúvania nepoznáme kontaktnú adresu, na ktorú by sme poučenie o spracúvaní osobných údajov mohli dotknutej osobe poslať.

S cieľom byť pri spracúvaní osobných údajov v čo najväčšej miere transparentný preto nižšie zverejňujeme poučenia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, ktoré nemôžeme kontaktovať priamo. Ide o nasledujúce prípady spracúvania osobných (a iných) údajov dotknutých osôb:

1. Spracúvanie osobných údajov v rámci tzv. „Executive Search“. Pri tomto spracúvaní spracúvame údaje o dotknutých osobách zverejnené na internete alebo získané v súlade so zákonom z iných zdrojov, tak aby sme mohli vytypovať vhodných kandidátov na pracovné miesto, ktoré obsadzuje niektorý z našich klientov. Podrobné poučenie je uvedené nižšie.

2. Spracúvanie osobných údajov pri získavaní referencií. Pri tomto spracúvaní na krátku dobu spracúvame kontaktné údaje osôb, od ktorých chceme získať referenciu (hodnotenie) určitého kandidáta na obsadenie voľného pracovného miesta u nášho klienta. Podrobné poučenie je uvedené nižšie.

3. Spracúvanie údajov pri návšteve nášho webu www.essentials.sk. Pri návšteve nášho webu si Vaše zariadenie a náš server nevyhnutne vymieňajú niektoré informácie, napríklad informáciu o IP adrese. Bez výmeny týchto informácií by nebolo možné zobrazenie stránky na Vašom zariadení. Tieto údaje nezbierame, nemáme k nim prístup a nepoužívame ich na žiadny účel okrem vyššie uvedeného. Nie je v našich silách tieto údaje spojiť s Vami ako s konkrétnou osobou, takže ani nemajú povahu osobných údajov. Náš web ďalej používa cookies, t. j. malé súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom zariadení a pri prezeraní stránky sa zasielajú na náš web. Cookies používame na účel zabezpečenia chodu stránky (tzv. nevyhnutné cookies) a na štatistické účely (tzv. štatistické cookies). Pomocou štatistických cookies zbierame informácie o návštevnosti a premávke na našej stránke, tak aby sme mohli zlepšovať naše služby. Podrobné poučenie o spracúvaní údajov pri návšteve nášho webu je uvedené nižšie.

 

Poučenie o spracúvaní osobných údajov – „Executive Search“
(ďalej len „Poučenie“)

 

1. Koho sa Poučenie týka?

Toto poučenie sa týka osôb, ktorých osobné údaje, či už zverejnené v súlade so zákonom na internete alebo inde alebo získané v súlade so zákonom z iných zdrojov, spracúvame s cieľom vytypovať vhodných kandidátov na pracovné miesto, ktoré obsadzuje niektorý z našich klientov.

2. Kto Poučenie poskytuje?

Poučenie poskytuje BUSINESS ESSENTIALS spol. s r.o., so sídlom: Matičná 29, 831 03 Bratislava, IČO: 36 359 009, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 40573/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

3. Na koho sa môžete obrátiť, ak máte otázky, žiadosti alebo podnety týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov?

So žiadosťami, otázkami, podnetmi a pripomienkami sa možno na Prevádzkovateľa obracať písomne na adrese BUSINESS ESSENTIALS spol. s r.o., Jakubovo námestie 13, 811 09 Bratislava, e-mailom na adrese: info@essentials.sk alebo telefonicky na čísle: 0903-104077

4. Aké osobné údaje o Vás budeme spracúvať a na aký účel?

Vaše osobné údaje spracúvame na účel vytypovania vhodných kandidátov na pracovné miesto, ktoré obsadzuje niektorý z našich klientov. Právnym základom tohto spracúvania je náš oprávnený záujem na poskytovaní komplexnej služby klientom pri sprostredkovaní zamestnania.

Popri Vašich identifikačných údajoch spracúvame tie z Vašich osobných údajov, ktoré nám pomôžu zistiť, či ste vhodným kandidátom na pracovnú pozíciu, ktorú chce náš klient obsadiť. Ide teda o údaje o Vašej kvalifikácii, odbornej spôsobilosti, pracovných schopnostiach a skúsenostiach.

Ak na základe týchto údajov vyhodnotíme, že by ste mohli byť vhodným kandidátom na obsadzovanú pracovnú pozíciu, budeme Vás kontaktovať. Ak budete súhlasiť s Vaším zaradením do výberového konania, budeme o Vás spracúvať ďalšie osobné údaje, ale o tom Vás podrobne poučíme, keď Vás budeme kontaktovať.

Na základe získaných údajov je tiež možné, že Vás budeme chcieť zaradiť do našej databázy záujemcov o prácu. V takom prípade Vás budeme kontaktovať a vyžiadame si na to Váš súhlas. O spracúvaním Vašich osobných údajov v naše databáze Vás v takom prípade tiež podrobne poučíme.

5. Kto má k údajom, ktoré nám poskytnete prístup, a od koho získavame Vaše osobné údaje?

Údaje, ktoré o Vás spracúvame na účel sprostredkovania zamestnania neposkytujeme nikomu ani nášmu klientovi. Klientovi poskytneme len Vašu spätnú väzbu na jeho pracovnú pozíciu, ak sa nám rozhodnete ju dať. Účelom spätnej väzby pre klienta je najmä získavať informácie o tom, ako spraviť pracovnú ponuku pre kandidátov atraktívnejšou. Spätnú väzbu klientovi poskytneme v anonymizovanej podobe, t. j. nedozvie sa, kto túto spätnú väzbu dáva.

S Vašimi osobnými údajmi môžu prísť do styku:

naši zamestnanci, ktorí sú poverení spracúvať Vaše osobné údaje pri výkone ich práce, osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje pre nás a podľa našich pokynov – napríklad prevádzkovatelia dátových úložísk, na ktorých máme naše databázy, poskytovatelia služieb účtovníctva, poskytovatelia webhostingu atď. osoby, ktoré nám poskytujú rôzne služby, pri ktorých môžu prísť do styku s Vašimi osobnými údajmi – napríklad správca stránky a informačných technológií, poskytovatelia právnych služieb atď.

Všetky tieto osoby sú viazané povinnosťou mlčanlivosti a poskytujú záruky, že Vaše osobné údaje nezneužijú ani nevyzradia.

Nevieme vylúčiť ani to, že Vaše údaje budeme musieť v súlade s príslušnými predpismi sprístupniť súdom, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným úradom.

Vaše osobné údaje získavame z profesijných portálov ako je napríklad www.profesia.sk alebo z portálu Vášho zamestnávateľa a z iných verejných zdrojov. Vaše údaje zverejňované na sociálnych sieťach na iné ako profesijné účely alebo na účel hľadania práce nespracúvame skôr, než Vás oslovíme s pracovnou ponukou. O tom, ako budeme tieto osobné údaje spracúvať Vás v takom prípade podrobne poučíme.

Vaše osobné údaje získavame tiež od iných osôb, napríklad od Vašich kolegov, známych alebo rodinných príslušníkov. Predtým, než nám dajú Vaše údaje, musia na to mať Váš súhlas.

Ak budete mať pocit, že naším postupom neprimerane zasahujeme do Vášho súkromia, môžete využiť Vaše právo namietať spracúvanie osobných údajov. Viac sa dozviete v bode 7.

6. Ako dlho budeme Vaše osobné údaje používať?

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na vyššie uvedený účel len krátko. Hneď ako zistíme, že nie ste vhodným kandidátom na obsadzovanú pracovnú pozíciu, všetky údaje, čo o Vás spracúvame, zmažeme.

V opačnom prípade Vás budeme kontaktovať. Ak našu ponuku odmietnete, Vaše údaje zmažeme. Ak s našou ponukou budete súhlasiť, podrobne Vás poučíme o tom, ako dlho budeme Vaše osobné údaje v tomto prípade spracúvať.

7. Aké máte práva a ako si ich uplatniť?

Vaše práva si môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete spôsobom podľa bodu 3. O vybavení Vašej žiadosti Vás budeme informovať do 30 dní. V odôvodnených prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o 60 dní, a to aj opakovane. V takýchto prípadoch Vás vopred informujeme.

Aby sme mohli vybaviť Váš podnet a overiť Vašu totožnosť, budeme potrebovať, aby ste vo Vašej žiadosti uviedli Vaše meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu.

Máte právo na prístup k údajom. Ak o to požiadate, oznámime Vám, či Vaše údaje spracúvame, o aké údaje ide, na aký účel, komu sme ich poskytli, či sme ich preniesli do tretej krajiny a ako dlho ich budeme uchovávať.

Máte právo požiadať nás, aby sme opravili údaje, ktoré o Vás spracúvame, ak si myslíte, že sú nesprávne.

Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak ich už nepotrebujeme, ak odvoláte súhlas, ktorí ste nám na spracúvanie dali, ak sme osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak správne namietnete, že naše oprávnené záujmy na spracúvanie údajov neprevažujú nad Vašimi právami.

Máte právo požiadať nás, aby sme dočasne prerušili spracúvanie osobných údajov:
– ak sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, a to na čas kým sa ich správnosť overí,
– ak je spracúvanie nezákonné, ale údaje už nepotrebujeme a požiadate o to namiesto vymazania,
– ak namietate spracúvanie, a to do doby kým overíme, či naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi právami.

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávame na základe nami stanoveného oprávneného záujmu. V tomto prípade uveďte Vaše práva a oprávnené záujmy, o ktorých sa domnievate, že prevažujú nad našimi záujmami.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov, ktorý ste nám dali. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Ak sa domnievame, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov porušujeme právne predpisy, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, dataprotection.gov.sk/uoou/.

Ďalšie podrobnosti o Vašich právach nájdete vo Všeobecnom nariadení o ochrane údajov.

 

Poučenie o spracúvaní osobných údajov – poskytovanie referencií
(ďalej len „Poučenie“)

 

1. Koho sa Poučenie týka?

Toto poučenie sa Vás týka, ak Vás kontaktujeme s cieľom získať od Vás referenciu o inej osobe a jej pracovných kvalitách, ktorá nám dala súhlas, aby sme takéto referencie získavali.

2. Kto Poučenie poskytuje?

Poučenie poskytuje BUSINESS ESSENTIALS spol. s r.o., so sídlom: Matičná 29, 831 03 Bratislava, IČO: 36 359 009, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 40573/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

3. Na koho sa môžete obrátiť, ak máte otázky, žiadosti alebo podnety týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov?

So žiadosťami, otázkami, podnetmi a pripomienkami sa možno na Prevádzkovateľa obracať písomne na adrese BUSINESS ESSENTIALS spol. s r.o., Jakubovo námestie 13, 811 09 Bratislava, e-mailom na adrese: srponova@essentials.sk alebo telefonicky na čísle:0903-104077

4. Aké osobné údaje spracúvame a na aký účel?

Vaše osobné údaje zbierame na účel, aby sme Vás kontaktovali s cieľom získať od Vás referenciu o inej osobe a jej pracovných kvalitách, ktorá nám dala súhlas, aby sme takéto referencie získavali. Oprávneným záujmom, ktorý týmto spracúvaním sledujeme, je náš záujem a záujem našich klientov na sprostredkovaní zamestnania a zamestnávaní osôb, ktoré spĺňajú všetky požadované predpoklady. Právnym základom spracúvania je tak oprávnený záujem.

Spracúvame tieto Vaše osobné údaje:
– meno a priezvisko,
– váš vzťah k osobe, o ktorej získavame referencie (napríklad, či ste kolegovia, a ak áno, z akej firmy, alebo či ste rodina)
– kontaktné údaje na Vás (napr. číslo telefónu, e-mail)
– údaje o referencii, ktorú ste poskytli

Vaše osobné údaje spracúvame len ak:
– boli v súlade so zákonom zverejnené (napríklad na stránkach Vášho zamestnávateľa) alebo
– ak nám osoba, referencie o ktorej získavame, poskytla Vaše kontaktné údaje. V takomto prípade požadujeme, aby nám táto osoba potvrdila, že má Váš písomný súhlas na to, aby nám dala Vaše kontaktné údaje. Poskytnutie takéhoto súhlasu si u Vás budeme overovať, keď Vás budeme kontaktovať. Ak ste takýto súhlas nedali, Vaše údaje vymažeme a nebudeme Vás viac obťažovať.

5. Kto má k údajom, ktoré nám poskytnete prístup?

S Vašimi osobnými údajmi môžu prísť do styku:
naši zamestnanci, ktorí sú poverení spracúvať Vaše osobné údaje pri výkone ich práce,
osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje pre nás a podľa našich pokynov – napríklad prevádzkovatelia dátových úložísk, na ktorých máme naše databázy, atď.
osoby, ktoré nám poskytujú rôzne služby, pri ktorých môžu prísť do styku s Vašimi osobnými údajmi – napríklad technik informačných technológií.

Všetky tieto osoby sú viazané povinnosťou mlčanlivosti a poskytujú záruky, že Vaše osobné údaje nezneužijú ani nevyzradia.

Nevieme vylúčiť ani to, že Vaše údaje budeme musieť v súlade s príslušnými predpismi sprístupniť súdom, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným úradom.

6. Ako dlho budeme Vaše osobné údaje používať?

Vaše osobné údaje budeme spracúvať len do času, kým Vás neskontaktujeme s cieľom získať od Vás referenciu. Následne si ponecháme len Vašu referenciu a údaj o tom či ju poskytol kolega, nadriadený, rodina a podobne. Ostatné údaje nepotrebujeme a bezodkladne ich zmažeme. Tým sa Vami poskytnuté údaje stávajú anonymnými a nemožno ich s Vami nijako spojiť.

Vaše osobné údaje zmažeme tiež hneď ako zistíme, že osoba, ktorá nám dala Vaše kontaktné údaje, nemá Váš písomný súhlas, aby sme Vás mohli kontaktovať.

7. Aké máte práva a ako si ich uplatniť?

Vaše práva si môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete spôsobom podľa bodu 3. O vybavení Vašej žiadosti Vás budeme informovať do 30 dní. V odôvodnených prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o 60 dní, a to aj opakovane. V takýchto prípadoch Vás vopred informujeme.

Aby sme mohli vybaviť Váš podnet a overiť Vašu totožnosť, budeme potrebovať, aby ste vo Vašej žiadosti uviedli Vaše meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu.

Máte právo na prístup k údajom. Ak o to požiadate, oznámime Vám, či Vaše údaje spracúvame, o aké údaje ide, na aký účel, komu sme ich poskytli, či sme ich preniesli do tretej krajiny a ako dlho ich budeme uchovávať.

Máte právo požiadať nás, aby sme opravili údaje, ktoré o Vás spracúvame, ak si myslíte, že sú nesprávne.

Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak ich už nepotrebujeme, ak odvoláte súhlas, ktorí ste nám na spracúvanie dali, ak sme osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak správne namietnete, že naše oprávnené záujmy na spracúvanie údajov neprevažujú nad Vašimi právami.

Máte právo požiadať nás, aby sme dočasne prerušili spracúvanie osobných údajov:
– ak sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, a to na čas kým sa ich správnosť overí,
– ak je spracúvanie nezákonné, ale údaje už nepotrebujeme a požiadate o to namiesto vymazania,
– ak namietate spracúvanie, a to do doby kým overíme, či naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi právami.

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávame na základe nami stanoveného oprávneného záujmu. V tomto prípade uveďte Vaše práva a oprávnené záujmy, o ktorých sa domnievate, že prevažujú nad našimi záujmami.

Ak sa domnievame, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov porušujeme právne predpisy, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, dataprotection.gov.sk/uoou/.

Ďalšie podrobnosti o Vašich právach nájdete vo Všeobecnom nariadení o ochrane údajov.

 

Poučenie o spracúvaní osobných údajov na portáli www.essentials.sk
(ďalej len „Poučenie“)

 

 1. Koho sa Poučenie týka?

Toto poučenie sa Vás týka, ak ste návštevníkom nášho portálu: www.essentials.sk.

2. Kto Poučenie poskytuje?

Poučenie poskytuje BUSINESS ESSENTIALS spol. s r.o., so sídlom: Matičná 29, 831 03 Bratislava, IČO: 36 359 009, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 40573/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

3. Na koho sa môžete obrátiť, ak máte otázky, žiadosti alebo podnety týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov?

So žiadosťami, otázkami, podnetmi a pripomienkami sa možno na Prevádzkovateľa obracať písomne na adrese BUSINESS ESSENTIALS spol. s r.o., Jakubovo námestie 13, 811 09 Bratislava,e-mailom na adrese: srponova@essentials.sk alebo telefonicky na čísle:0903-104077.

4. Aké osobné údaje a iné údaje o Vás zbierame a na aký účel?

Technické údaje potrebné na správne fungovanie a zobrazenie jednotlivých stránok v rámci portálu. Tieto údaje sa spracúvajú na pozadí systému a na nič iné ako na prevádzku stránky ich nepoužívame. Zjednodušene povedané, náš a váš počítač si medzi sebou musia vymeniť nejaké údaje (napr. IP adresu, typ prehliadača, atď.), aby spolu vedeli správne komunikovať, keď si prehliadate náš portál. Právnym základom spracúvania je požiadavka na funkčnosť portálu. K týmto údajom nemáme prístup, neukladáme ich a nevieme ich použiť na Vašu identifikáciu.

Ďalej používame súbory cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači, mobile alebo inom zariadení. Používame ich na vyššie uvedený účel a na štatistické účely. Cookies používame na štatistické len s Vaším súhlasom. Viac o používaní cookies nájdete v bode 8.

5. Kto má k údajom, ktoré spracúvame prostredníctvom našej stránky prístup?

Vaše osobné údaje, ktoré sa spracúvajú pri používaní našej stránky máme k dispozícii my a nami poverení zamestnanci.

Vaše osobné údaje sú ukladané na počítačoch (serveroch) nášho zmluvného poskytovateľa webhostingu. Tento poskytovateľ je zo zákona ale aj zmluvne viazaný mlčanlivosťou o Vašich údajoch.

Niektoré cookies používame my, iné používajú tretie strany. Podrobnosti nájdete v bode 8.

Nemôžeme tiež vylúčiť, že v súlade s príslušnými predpismi si od nás v rámci kontrolnej činnosti alebo vyšetrovania údaje, ktoré spracúvame, vyžiadajú súdy, orgány činné v trestnom konaní alebo iné úrady.

Vaše údaje nezverejňujeme.

6. Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?

Vaše údaje, ktoré používame v súvislosti s Vašou návštevou stránky spravidla spracúvame len kým nezavriete prehliadač, resp. kartu s našou stránkou.

Niektoré cookies sa na Vašom zariadení uchovávajú dlhšie. Viac nájdete v časti 8.

7. Aké máte práva a ako si ich uplatniť?

Vaše práva si môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete spôsobom podľa bodu 3. O vybavení Vašej žiadosti Vás budeme informovať do 30 dní. V odôvodnených prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o 60 dní, a to aj opakovane. V takýchto prípadoch Vás vopred informujeme.

Aby sme mohli vybaviť Váš podnet a overiť Vašu totožnosť, budeme potrebovať, aby ste vo Vašej žiadosti uviedli Vaše meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu.

Máte právo na prístup k údajom. Ak o to požiadate, oznámime Vám, či Vaše údaje spracúvame, o aké údaje ide, na aký účel, komu sme ich poskytli, či sme ich preniesli do tretej krajiny a ako dlho ich budeme uchovávať.

Máte právo požiadať nás, aby sme opravili údaje, ktoré o Vás spracúvame, ak si myslíte, že sú nesprávne.

Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak ich už nepotrebujeme, ak odvoláte súhlas, ktorí ste nám na spracúvanie dali, ak sme osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak správne namietnete, že naše oprávnené záujmy na spracúvanie údajov neprevažujú nad Vašimi právami.

Máte právo požiadať nás, aby sme dočasne prerušili spracúvanie osobných údajov, ak sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, na čas kým sa ich správnosť overí, ak je spracúvanie nezákonné ale údaje už nepotrebujeme a požiadate o to namiesto vymazania, ak namietate spracúvanie, do doby kým overíme, či naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi právami.

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávame na základe nami stanoveného oprávneného záujmu. V tomto prípade uveďte Vaše práva a oprávnené záujmy, o ktorých sa domnievate, že prevažujú nad našimi záujmami.

Ďalšie Vaše práva týkajúce sa ukladania a používania súborov cookies sú uvedené v bode 8.

Ak sa domnievame, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov porušujeme právne predpisy, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, dataprotection.gov.sk/uoou/.

Ďalšie podrobnosti o Vašich právach nájdete vo Všeobecnom nariadení o ochrane údajov.

8. Používanie cookies.

Používame dva druhy cookies, a to vrátane cookies, ktoré nám poskytujú tretie strany.

Funkčné a technické (nevyhnutné) cookies zabezpečujú riadne fungovanie webstránky. Bez nich by stránka nefungovala, a preto ich môžeme používať aj bez Vášho súhlasu.

Štatistické cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácií o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete. Tieto cookies môžu spracúvať aj tretie strany, ktoré nám poskytujú analytické a štatistické služby. Na používanie týchto cookies sa vyžaduje Váš predchádzajúci výslovný súhlas.

Štatistické cookies pre nás spracúvajú nasledujúce služby tretích strán:

„Google Analytics Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu

Vačšina cookies sa ukladá len na čas kým nezavriete Váš internetový prehliadač (session cookies). Niektoré cookies sa ukladajú dlhšie (permanent cookies).

Podrobnosti o tom, aké konkrétne cookies sa pri používaní našich stránok ukladajú na Vašom zariadení, a ktoré používame my alebo tretia strana, ako dlho sa ukladajú a ďalšie informácie si môžete pozrieť v nastaveniach Vášho prehliadača. V nastaveniach internetového prehliadača môžete tiež kedykoľvek zakázať používanie a ukladanie cookies a vymazať už uložené cookies.

Cookies, na ktoré sa vyžaduje Váš predchádzajúci súhlas nebudeme používať, kým nám tento súhlas nedáte. Súhlas nám dáte tým, že budete stránku aktívne používať (napríklad kliknete na akýkoľvek link) a tým, že v nastaveniach Vášho prehliadača umožníte ukladanie a používanie cookies.

Ak v nastaveniach Vášho prehliadača vypnete ukladanie používania cookies, nebudeme Vaše cookies spracúvať. To neplatí, pre cookies, ktoré už boli na Vašom zariadení uložené. Zmeniť nastavenia Vášho prehliadača a vymazať uložené cookies môžete kedykoľvek. Ako to urobiť nájdete v návode na používanie Vášho prehliadača.

Ak vo Vašom prehliadači vypnete používanie cookies, naša stránka Vás bude opakovane informovať o používaní cookies, pretože si nemôže uložiť cookie s informáciou, že ste si už prečítali poučenie a či ste súhlasili alebo nesúhlasili s používaním cookies.